زمان مطالعه: < 1 دقیقه اعلام کد تعرفه های انواع دانه های روغنی ( دانه سویا دانه گلرنگ و دانه کلزا ) و روغن خام سویا ، آفتابگردان ، کلزا و روغن پالم مشمول کاهش مالیات بر ارزش افزوده به نرخ یک درصد. لغو سایر سایر تعرفه های مشمول فصل ۱۲ و ۱۵ و  لزوم بازبینی و صدور مطالبه نامه ...

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
farsprogramer
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اعلام کد تعرفه های انواع دانه های روغنی ( دانه سویا دانه گلرنگ و دانه کلزا ) و روغن خام سویا ، آفتابگردان ، کلزا و روغن پالم مشمول کاهش مالیات بر ارزش افزوده به نرخ یک درصد.

لغو سایر سایر تعرفه های مشمول فصل ۱۲ و ۱۵ و  لزوم بازبینی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی جهت موارد ترخیص شده280.1401.1492603-14011011