زمان مطالعه: < 1 دقیقه
غرب آسیا و همسایگان

نام کشور: ترکیه