عدم نیاز به ارجاع به جهاد کشاورزی و سازمانهای تخصصی در خصوص نمونه های بذر و دانه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه عدم نیاز به ارجاع همزمان به وزارت جهادکشاورزی و سازمان های تخصصی( حفظ نباتات، دامپزشکی، آب و خاک و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و… )جهت اقلام کشاورزی شامل تخم مرغ SPF و انواع کود شیمیایی که بصورت نمونه وارد می شوند اخذ مجوز ترخیص صادره از سازمانهای تخصصی کافی می باشد

< 1 دقیقه
0 دیدگاه
منصور زردشتی
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

عدم نیاز به ارجاع همزمان به وزارت جهادکشاورزی و سازمان های تخصصی( حفظ نباتات، دامپزشکی، آب و خاک و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و… )جهت اقلام کشاورزی شامل تخم مرغ SPF و انواع کود شیمیایی که بصورت نمونه وارد می شوند

اخذ مجوز ترخیص صادره از سازمانهای تخصصی کافی می باشد